Аж үйлдвэрийн хөргөлтийн машин

лавлагаа
алдаа:

Нэг эшлэлийг авах