Зөөврийн индукцийн халаагуур

лавлагаа
алдаа:

Нэг эшлэлийг авах