Метал хайлуулах зуух

лавлагаа
алдаа:

Нэг эшлэлийг авах